Skupina 1

25.02.2021

Větší důraz na nemoc  • CO TO JE SKUPINOVÉ A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ?

Skupinové pojištění je čiště rizikové pojištění bez tzv. "spoření", které zabezpečí zaměstnance a jejich blízké v případě smrti a úrazů.

Pojištění je platné po celou dobu trvání služebního poměru, 24 h denně (i mimo službu), celosvětově.

Skupinové pojištění je výrazně levnější, než individuální.

  • CO JE POJIŠTĚNO A NA JAKÉ ČÁSTKY?

Životní pojištění - pojistnou událostí je smrt z důvodu úrazu, nemoci nebo stáří. Pojistná částka, tedy částka, na kterou budete pojištěn/a, činí 150 000 Kč.

Pojištění smrti následkem úrazu - pojistnou událostí je smrt následkem úrazu. Za úraz se považuje jakékoliv působení zevních sil nebo vlastní tělesné váhy. V případě smrti následkem úrazu je vyplacena pojistná částka ve výši 1 000 000 Kč + pojistná částka 150 000 Kč z životního pojištění.

Pojištění závažných onemocnění - pojistnou událostí je stanovení diagnózy jakéhokoli ze závažných onemocnění nebo okamžik ukončení jednoho z lékařských zákroků uvedených v příslušném Seznamu závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků. Pojistná částka je 500 000 Kč.

Trvalé následky úrazu s progresí 500% (postižení fyzické i funkční, jako je ochrnutí nervu, znehyblivění kloubu, ztráta končetiny nebo její části, poškození nebo ztráta vnitřních orgánů, apod.) - pojistná částka, tedy částka, na kterou budete pojištěn/a, činí v případě trvalých následků úrazu 2 000 000 Kč

Chirurgický zákrok - pojistnou událostí pojištění pro případ chirurgického zákroku je chirurgický zákrok z důvodu úrazu nebo nemoci pojištěného, provedený v době platnosti pojištění daného pojištěného, který je uveden v Oceňovací tabulce. Za pojistnou událost uzná pojišťovna také chirurgický zákrok, který není výslovně uveden v Oceňovací tabulce, pokud je srovnatelný s některým zákrokem uvedeným v této tabulce. Plnění je vyplaceno pojištěnému v maximální výši až 200 000 Kč.

Hospitalizace z důvodu úrazu - pojistnou událostí pojištění pro případ hospitalizace je hospitalizace pojištěného, tj. přijetí pojištěného k pobytu v nemocnici z důvodu úrazu nejméně přes 1 noc. Pojišťovna vyplatí celkem z jedné pojistné události z pojištění hospitalizace nejvýše částku odpovídající násobku sjednané denní dávky 1 000 Kč a 365 nocí, tj. až 365 000 Kč.

Hospitalizace z nemoci - pojistnou událostí pojištění pro případ hospitalizace je hospitalizace pojištěného, tj. přijetí pojištěného k pobytu v nemocnici z důvodu nemoci nejméně přes 1 noc. Pojišťovna vyplatí celkem z jedné pojistné události z pojištění hospitalizace nejvýše částku odpovídající násobku sjednané denní dávky 500 Kč a 365 nocí, tj. až 182 500 Kč.

  • VÝPLATA POJISTNÉHO PLNĚNÍ

100 % pojistné částky (150 000, resp. 1 000 000 Kč) bude vyplaceno obmyšlené osobě v případě úmrtí pojištěného.

V případě závažných onemocnění bude pojištěnému vyplacena pojistná částka 500 000 Kč při stanovení např. těchto diagnóz: akutní infarkt myokardu, cevní mozková příhoda, zhoubné novotvary ( nádory), onemocnění HIV získané při výkonu povolání, závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte a dalších 27 diagnóz.

V případě trvalých následků úrazu je pojistné plnění vypočteno jako procento z pojistné částky podle stupně postižení plus případná progrese až 500% sjednané pojistné částky. Pojistné plnění je vypláceno od 0,5 % z pojistné částky za drobné následky úrazu. Při postižení více částí těla jsou procenta načítána až do maxima celkové pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu. Nárok na pojistné plnění za trvalé následky úrazu vzniká, pokud trvalé následky přetrvávají jeden rok po datu úrazu.

Pro Vaši informaci uvádíme některé případy pojistného plnění:

Úplná ztráta palce ( dominantní ruka) = 20% = 400 000 Kč

Ztráta obou dolních končetin = 100% = 10 000 000 Kč ( včetně progrese 500%)

V případě chirurgického zákroku je pojistné plnění vypočteno jako procento z pojistné částky dle charakteru chirurgického zákroku, maximálně však do výše 200 000 Kč.

Pro informaci uvádíme některé případy pojistného plnění:

Rektoskopie = 5% = 10 000 Kč

Konzervativní léčení zlomeniny kosti předloktí = 20% = 40 000 Kč

Odnětí červovitého přívěsku slepého střeva = 30% = 60 000 Kč

V případě hospitalizace je pojistné plnění vyplaceno pojištěnému, a to dle počtu nocí, které je pojištěný hospitalizován, max. však 365 dní. Např. při pobytu v nemocnici po dobu 7 nocí dostane pojištěný vyplaceno 7 x 1000 Kč = 7 000 Kč, v případě úrazu, a 7 x 500 Kč = 3500 Kč v případě nemoci, které může například použít v případě příplatku za nadstandardní pokoj.

  • URČENÍ OBMYŠLENÉ OSOBY

Pojištěný má právo určit obmyšlenou osobu v případě úmrtí. Obmyšlená osoba se dá během doby trvání pojištění měnit. Pokud není určena, postupuje se při výplatě dle občanského zákoníku.

  • SOUBĚH POJIŠTĚNÍ

Toto pojištění si můžete sjednat bez ohledu na další pojištění, které již máte uzavřené.

  • VINKULACE

Životního pojištění lze využít v případě čerpání bankovního úvěru. V případě pojistné události bude plnění ze životního pojištění vyplaceno bance, jako první v pořadí. Od banky obdržíte příslušné formuláře, které Vám pojišťovna obratem po předchozí domluvě potvrdí. Jedinou podmínkou pro potvrzení formulářů je vyplnění nové Přihlášky nebo Formuláře změny obmyšlené osoby, kde je banka uvedena jako obmyšlená osoba 1. v pořadí.

Cena pro členy Unie BS - 1150 Kč